Jak vytvořit fakturu v programu JUKwin

Fakturace v programu JUKwin

Před samotnou tvorbou faktury je nutno zadat v programu několik parametrů:

 • Zadání názvu dokladu (Běžný daňový doklad):
  Servis/Implicitní hodnoty/Tiskové sestavy/Popis záhlaví dokladů (kupní smlouva,paragon), zde nabízíme názvy dokladů, které můžete stejně použít, prázdné pole vyplňte
 • Adresa a dodatkové texty v záhlaví dokladu:
  Servis/Implicitní hodnoty/Tiskové sestavy/Adresa a dodatkové texty, zde doplníte Vaše dodatky (tel, fax, mobil, mail…)
 • Doplnění volby forma úhrad a převzetí:
  Servis/Implicitní hodnoty/Tiskové sestavy/Formy úhrad ..  to samé – formy převzetí
 • Nadefinování doplňkový textů do faktury:
  Servis/Implicitní hodnoty/Tiskové sestavy/Seznam doplňkových textů za záhlavím dokladu/klávesa N
 • Zapnutí doprovodných textů:
  Servis/Implicitní hodnoty/Všeobecný tisk/Tisk dokladů/ Jak má vypadat doklad/aktivujte (fajfky) tuto volby – doprovodný tex na 3řádky a 200 řádků

„Fakturu“ v JUKwin lze vytvořit několika způsoby

FAKTURA VYTVOŘENÁ Z KNIHY ZÁSOB

(tento podrobný návod doporučuji nejdříve vytisknout a vyzkoušet za chodu)
Knihu zásob (Alt+5) naplňte skladovými položkami zboží a služeb pro prodej a nákup.
Klávesou F5 vyvoláte nabídku OBCHOD (nákup a prodej..).
Vyberete váš případ, např. Prodej v tuzemsku .
Otevře se dvojokno, v horní polovině je Seznam prodejů v tuzemsku, ve spodní části budou položky vybrané z knihy zásob. V šedé spodní info liště je zobrazena fakturovaná částka.
Klávesa N – vyplníte datumy, IČ – INSERTem se dostanete do adresáře firem, kde si vyberete daného klienta, př. zadáte IČ rovnou. Popis účetního případu – pojmenujete tento účetní případ (tento text se převádí i do účetnictví), potvrdíte OK.
Nyní se nabídnou skladové položky z Knihy zásob. Výběrem (šipkou nahoru a dolů, nebo vypsáním na klávesnici název/číslo položky) program automaticky separuje skladové položky
vyhledávané položky, ENTREm potvrdíte. Vyplňujete množství a cenu (cena se nabízí jednotková ze skladové karty, lze přepsat) ENTER.
Ve spodním okně Rozpis výdaje ze skladu se zobrazí vybraná položka. Tak naplním fakturu požadovaným zbožím a službami.
Funkce – OPRAVA – Pokud jste zadali špatnou hodnotu položky, TAB/myší se přepnete do spodní poloviny okna, vyberete tento řádek (modře podbarven) a ENTRem se dostanete na opětovné zadání, tak opravíte množství nebo cenu
Funkce – ZRUŠENÍ – Pokud jste omylem zapsali nechtěnou položku, TAB/myší se přepnete do Rospisu, označíte daný řádek(modře podbarven), klávesou DELETE ji zrušíte. Řádek se červeně přeškrtne, zmizí po potvrzení F2
Funkce – Alt+D umožňuje zaúčtovat Odečtení zaplacené zálohy
Funkce – F12 / ALT+D  umožňuje zaokrouhlení na 50 haléře
Tlačítko Sleva  U položek, které mají zapnutou slevu, lze klientovi dát slevu.
Klávesou F2 Potvrdíte výběr, okna se přepnou do Seznamu prodeje, zde můžete fakturu ještě klávesou Alt+O opravit/doplnit o chybějící položky.
Další Volbou Ctrl+P  potvrdíte a objeví se volba, kam tento zápis (fakturu) exportovat z knihy pohybů, a to do peněžního deníku nebo do pohledávek.
Vyberete např.: 5. řádek=TISK+PŘEVOD dat do knihy pohybů (aktivní je zelený řádek)
Potvrdíte ENTER  a objeví se nové okno, doplníte chybějící údaje.
Opět potvrdíte ENTER , objeví se možnost doplnění  Zprávy odběrateli.
Horní pole umožňuje napsat max. 3 řádky doplňkového textu za záhlavím,
Dolní pole umožňuje napsat až 200 řádků doplňkového textu (asi 3 listy).
Ze seznamu Doplňkových textů lze vyvolat uložené texty, které požadujete mít na faktuře – 3 řádky vyvoláte klávesou Alt+V  objeví se seznam Doplňkových textů (lze klávesou N zadat novou, vyberete zvolený text a Enterem vložíte do horního okna. Tabelátorem se přepnete do dolního okna, Alt+V se dostanete opět do doplňkových textú, vyberete dlouhý text, případně ručně dopíšete ..
Klávesou F2 potvrdíte a nyní se na obrazovce zobrazí vaše nová FAKTURA/Běžný daňový doklad. Klávesou + si můžete fakturu na obrazovku zvětšit, Klávesou – zmenšit.
TISK faktury Ctrl+P  / myší na tiskárnu …  Volbou změnit měřítko lze fakturu zmenšit.

Poznánka: fakturu jste nyní vytiskli a tato faktura se zapsala do knihy pohybů.


FAKTURA (Kupní smlouva) z Pohledávek (pouze v modulu JUKwin)

Poznámka: tento doklad neobsahuje číslo položky a množství

zaúčtujete Pohledávku běžným způsobem
Ctrl+P  doplníte formu úhrady (INSERT) a formu dodání zboží (INSERT)
doplňkový text 3 řádky ze Seznamu Alt+V nebo ručně zapíšete text anebo nevyplníte
TAB se přepnete na možnost 200 řádků  Alt+V  seznam dopl.textů, ručně vytvoříte text nebo nic
F2  Potvrdíte

Poznámka: Obdobně lze tisknout Příjmový doklad a jiné doklady z Peněžního deníku / Deníku.


FAKTURA bez zaúčtování – holý text

Alt+T vyberete 4.řádek Ruční zadání a tisk dokladu
klávesa N  vyplníte vše, co bude na faktuře
Ctrl+P  tisknete

Poznámka: Doporučuji vyzkoušet všechny varianty a vybrat si způsob, který Vám bude vyhovovat. Varianta 1. Faktura vytvořená z knihy zásob je sice na první pohled složitá, ale vybrané položky se automaticky zapisují a odepisují ze skladových karet. Všechny faktury, které vytisknete a převedete do knihy pohybů jsou v knize pohybů.


KNIHA SKLADOVÝCH POHYBŮ uchovává všechny vydané a přijaté faktury, které prošly OBCHODem (skladem). Výhodou je, že můžete danou fakturu dotisknout, případně se na ni podívat (Ctrl+P)
Klávesou F9 exportujete tyto doklady do účetnictví. Položky stejného charakteru (zboží) se sčítají do jednoho řádku.

Kniha / Kniha skladových pohybů / Zaúčtování v knize skladových pohybů / příkazem Edit (F9) zaúčtujete vybraný řádek do účetnictví, a to do peněžního deníku (deníku) nebo do knihy pohledávek a závazků.
V modulu PUKwin jsou souvžtaznosti předefinovány, bez analitiky. Po přeúčtování lze v daných knihách přes opravu tyto souvztažnosti změnit dle vlastní volby, popřípadě  doplnit vlastní analitické účty.

Klávesou F8 lze provést storno dané faktury, kdy se položky tímto příkazem vystornují i ze skladové karty.

Skladové karty

Kniha / Kniha skladových pohybů / Skladové karty / nabídnou se všechny skladové položky, vyberete požadový řádek a Entrem potvdíte. Na obrazovce se zobrazí skladová karta a příkazem Ctrl+P tuto skladovou kartu vytisknete.

Pohyb na skladové kartě se zapisuje pouze přes OBCHOD (F5) / Výdej ze skladu a Příjem do skladu.
Nestačí v Knize zásob a služeb daný stav opravit. Zde uvádíme jen počáteční stavy, převážně stav k 1.lednu.